محمد طه ئی مدیر  حوزه مطالعات و طراحی

1-نظارت بر حسن انجام وظایف همکاران حوزه مطالعات و طراحی

2-پاسخگویی مکاتبات اداری

3-تهیه طرح های فاز یک اصلاح هندسی، علایم گذاری و...

4- کنترل طرح های تهیه شده توسط واحد مطالعات و طراحی

5-بررسی طرح های شهرسازی و ترافیکی

6-عضو کمیته ایمنی

 

مهناز ضیائی: کارشناس مطالعات و طراحی

1-تهیه طرح های اجرایی اصلاح هندسی

2-تهیه طرح های علایم گذاری معابر

3-تهیه طرح های مناسب سازی معابر

4-تهیه طرح های ایمن سازی معابر

5-طراحی پارکینگ ها

6-پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های مردمی و سامانه 137

7-تهیه طرح های ایمنی محدوده کارگاه های عمرانی

8-بررسی پروژه های سازمان خدمات طراحی وشرکت در جلسات 

 

کارشناس ترافیک – سپیده تقی زاده

1-طراحی مسیر های دوچرخه و نظارت بر حسن اجرای آن

2-نظارت و هماهنگی برنامه های مرتبط با دوچرخه سواری و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری

3-عضو کمیته دوچرخه

4-طراحی پایانه های مسافربری

5-بررسی پروژه های سازمان خدمات طراحی و شرکت در جلسات

 

پریسا جباری – کارشناس ترافیک

1-بازرسی ایمنی راه و تحلیل تصادفات

2-تهیه طرح های ایمن سازی معابر

3-مطالعات ترافیکی پروژه های سازمان

4-تهیه و نظارت بر پروژه های بانک اطلاعاتی و GIS

5-پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های مردمی و سامانه 137

6-عضو کمیته ایمنی

7-بررسی پروژه های سازمان خدمات طراحی و شرکت در جلسات