اتاق فكر سازمان حمل و نقل ترافيك قزوين از ابتدي سال 1395 در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين راه اندازي گرديد . در اين اتاق فكر موضوعات مهم ترافيكي مطرح شده و پس از طرح موضوعات مختلف در خصوص آن بحث هاي كارشناسي اغنائي صورت گرفته در يك يا چند جلسه ؛ در نهايت منجر به يكي از موارد زير مي گردد :

-   جمع بندي نهائي ( موارد استفاده جمع بندي : سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين و واحدهاي مربوطه ؛ ايجاد مواضع يكسان يا مشابه در آن موضوع از سوي اعضاء اتاق فكر براي طرح اين مواضع با معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين و اعلام در رسانه ها و مصاحبه ها و سايت ها و كنفرانس ها ؛ اثرگذاري در طرح هاياجرايي حمل و نقل و ترافيك قزوين و سمت و سوي برخي از طرح هاي اجرائي و ...... مي باشد.

-   ارجاع به گروه مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافيك يا كميته يا فردي براي انجام مطالعات دقيق تر و ارائه نتيجه در جلسات آتي

در حال حاضر معاون مطالعات، طراحي و آموزش، آقای مهندس طه ئی به عنوان رئيس اتاق فکر، آقای مهندس بهنام مافی سرپرست واحد اجرایی، آقاي علي ارباب کارشناس روابط عمومی و آموزش فرهنگ ترافیک مي باشند .

 

 

موضوعاتي كه تا كنون در این جلسات مطرح شده و يا در نوبت طرح مي باشد ؛ در زير آمده است:

1-      روش هاي ارتقا فرهنگ ترافيک در قزوين با رويکرد ترافيک انسان محور

2-      توجه به عابرپياده و موتور سواران به عنوان گروه هاي هدف اعمال آموزش هاي سال 97

3-      ايجاد مسير سبز براي عابرين پياده در سطح گذرگاه هاي عابر پياده و تغییر در شکل خط کشی های گذرگاه های عابر پیاده

4-     طرح انتظام بخشی عابرین پیاده (عابریار)با روشهای اجرایی نوین