مهدی گل محمدیان - مدیر مالی سازمان

1- نظارت بر کلیه امور واحد های تحت سرپرستی و هماهنگ نمودن فعالیت های سازمان

2- نظارت بر وصول درآمد ها و شناسایی منابع جدید درآمدی

3-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات سازمان

4- نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده و قراردادهای سازمان

5- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه سازمان

6-نظارت بر تهیه و تنظیم صورت های مالی سود و زیان و ارائه اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی

7-تجزیه و تحلیل صورت های مالی سازمان

 

 فاطمه کوزه گران- مسئول درآمد

1- تهیه و تنظیم گزارشات فصلی سازمان و ارزش افزوده

2- پیگیری و دریافت مطالبات سازمان

3-ممیزی اسناد حسابداری

4-تهیه فرم و ارسال حق پس انداز کارمندان

 

کامران اعتماد- کارشناس مالی و مسئول صدور اسناد

1- صدور اسناد مالی و صدور چک

2- تهیه گزاراشات مالی

3- ثبت اعتبارات و بودجه و ارائه گزارشات

4- کنترل و نظارت بر هزینه ها و کنترل­های داخلی

 

 محمداسمعیل حقیقت مسوول امور قراردادها

1-برگزاری مناقصات و مزایدات سازمان و امور مربوطه

2-اقدامات لازم در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون ها و عقد قرارداد و...

3-پیگیری و انجام کلیه امور مرتب به قراردادها و استعلامات سازمان (از قبیل اخذ ضمانتنامه ها و آزاد سازی آنها)

4-صدور کلیه نامه نگاری های بعد از قرار داد اعم از مفاصا و تمدید مدت و مبلغ و...

5-پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط به خاتمه پیمان و پایان کار

 

 کامل زمانی- کارشناس امور قراردادها

1-برگزاری جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی قرار دادها و هماهنگی با اعضای کمیسیون

2-ثبت فاکتور های خرید و مصرف مستقیم در سیستم رایورز

3-ثبت حواله های خروج از انبار

4- امین اموال و انجام امور انبارگردانی

 

فرج قاسمی- کارپرداز و پشتیبانی

1- خرید کلیه ملزومات و تجهیزات موردنیاز سازمان

2-  تهیه و پخش استعلامات سازمان

3- نظارت بر عملکرد پارکینگ­های تحت نظارت سازمان و بازدیدهای مستمر و ارائه گزارش

5- پیگیری امور مربوط به پیمانکاران پارکینگ