روح اله امینی  مسئول امور اداری و رفاهی

  1. نظارت بر نحوه عملکرد اداری پرسنل
  2. صدور و ابلاغ احکام کارگزینی کارکنان
  3.  نظارت بر فرایند حضور و غیاب پرسنل سازمان مرخصی و ماموریت
  4. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای خدمات رسان و رانندگان آژانس
  5.  کلیه امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان
  6. ارزشیابی پرسنل
  7.  استقرار نظام hse
  8.  نظارت بر کار دبیرخانه
  9.  تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی

 

هاجر صالحی- مسئول دبیرخانه و بایگانی

1- ارسال و  دریافت نامه ها از طریق اتوماسیون اداری ECE

2- ارسال فیزیک نامه ها از طریق پست به سایر نهادهاو ارگان های دولتی

3- تایپ کلیه مکاتبات اداری و متفرقه اعم از جدول و متون ارجاع شده از سوی واحدهای داخلی

4- طبقه بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت گرفته

5- دریافت، ثبت، ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات اداری مکانیزه و غیرمکانیزه

 

 

 

ربابه کشتکار ایلانی متصدی پیگیری مراجعات مردمی (سامانه 137)

1- ثبت، پیگیری ، گزارش و پاسخگویی شکایات مردمی

2- ثبت، پیگیری گزاشات سامانه 137

 

فاطمه اسکندری- خدمات

1- انجام امور تنظیف دفاتر و محوطه سازمان

2- ارائه سرویس پذیرایی پرسنل و جلسات اداری

3- انجام وظایف محوله توسط مسئول مربوطه