اصلاحات هندسی شبکه معابر

هدف از اجراي طرحهای اصلاح هندسی افزايش سطح سرويس سيستم عرضه براي عابر و وسيله نقليه، تفكيك و هدايت اصولي ترافيك، افزايش ايمني تردد عابر پياده و وسايل نقليه، ملاحظات حمل و نقل عمومي و خطوط ويژه، نظم و نسق بخشيدن به ترافيك، تامين حركات مورد نياز ترافيك می باشد.


اصلاحات هندسی شبکه معابر