هوشمند سازی تقاطع سطح شهر

چراغ راهنمایی بدون شک از آشناترین و مهمترین وسایل کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش ایمنی در تقاطعهاست. در کشور ما چراغهاي راهنمایی عموماً با زمانبندي ثابت عمل میکنند. فازبندي و زمانبندي نامناسب این چراغها در اکثر تقاطعها منجر به بروز تأخیرها و صفهاي طولانی میشود.


هوشمند سازی تقاطع سطح شهر