سید صادق قدسی پور- معاون سازمان

1- جانشین مدیرعامل

2- مسئول هماهنگی مدیران واحدهای مختلف سازمان و تشکیل جلسات داخلی

3- نظارت بر عملکرد فنی و اداری پرسنل

4- انجام کلیه امور محوله از سوی مدیرعامل سازمان

 

علی ارباب- مسئول روابط عمومی

1- پیگیری تهیه کاتالوگ، بروشور، گزارش عملکرد در حوزه های مختلف سازمان

2- تهیه و تنظیم اخبار سازمان و انتشار آن در رسانه های مجازی

3- هماهنگی درخصوص برگزاری همایش، مراسم، افتتاح پروژه

4- برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش آشنایی شهروندان با فرهنگ ترافیک

 

کارشناس پیگیری – مرضیه احسانی

1-تهیه و تدوین گزارش ها و مستندات مورد نیاز در مجموعه سازمان

2 –پیگیری مکاتبات ، دستورات مکتوب، شفاهی و امور ارجاعی مدیر عامل

3-دریافت اطلاعات از واحد های زیر مجموعه و تلفیق و جمع بندی آنها جهت اداره به دفتر

4-پیگیری دریافت گزارش های مورد نیاز از مناطق ، معاونتها و سازمانهای تابعه شهرداری

5-پیگیری تسریح در روند اجرای طرح های ترافیکی تهیه شده

6-تدوین صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات مربوطه