روح اله امینی  – مسئول امور اداری و رفاهی

نظارت بر نحوه عملکرد اداری پرسنل

صدور و ابلاغ احکام کارگزینی کارکنان

نظارت بر فرایند حضور و غیاب پرسنل سازمان مرخصی و ماموریت

برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای خدمات رسان و رانندگان آژانس

کلیه امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان

ارزشیابی پرسنل

استقرار نظام hse

نظارت بر کار دبیرخانه

تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی

 

هاجر صالحی- مسئول دبیرخانه و بایگانی

ارسال و  دریافت نامه ها از طریق اتوماسیون اداری ECE

ارسال فیزیک نامه ها از طریق پست به سایر نهادهاو ارگان های دولتی

تایپ کلیه مکاتبات اداری و متفرقه اعم از جدول و متون ارجاع شده از سوی واحدهای داخلی

طبقه بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت گرفته

دریافت، ثبت، ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات اداری مکانیزه و غیرمکانیزه

 

فاطمه اسکندری- خدمات

انجام امور تنظیف دفاتر و محوطه سازمان

ارائه سرویس پذیرایی پرسنل و جلسات اداری

انجام وظایف محوله توسط مسئول مربوطه