محمد طه ئی مدیرحوزه مطالعات و طراحی

1- مطالعه و بررسی کلیه موضوعات ترافیکی شهری

2- ارائه طرح ها و نقشه ها درخصوص مباحث ترافیکی ارجاع شده

3- تهیه و راه اندازی بانک های اطلاعاتی

4- بازدید و اعلام نظر درخصوص موضوعات ترافیکی

5- شرکت در جلسات برون سازمانی (خدمات طراحی)

 

مهناز ضیائی کارشناس حوزه مطالعات و طراحی

1- تهیه نقشه GIS علائم ، تجهیزات ترافیکی و برنامه زمان بنی تعمیر و نگهداری علائم

2- مطالعه به منظور بکارگیری سیستم های نو

3- طراحی نقشه و تجهیزات و علائم گذاری در طرح ها

4- بازدید میدانی و ارائه گزارش کارشناسی درخصوص موضوعات ارجاعی

5- و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه و و مدیرعامل