مصطفی کاشی پزها- معاون سازمان

1- جانشین مدیرعامل

2- مسئول هماهنگی مدیران واحدهای مختلف سازمان و تشکیل جلسات داخلی

3- نظارت بر عملکرد فنی و اداری پرسنل

علی ارباب -  مسئول روابط عمومی

1- پیگیری تهیه کاتالوگ، بروشور، گزارش عملکرد در حوزه های مختلف سازمان

2- تهیه و تنظیم اخبار سازمان و انتشار آن در رسانه های مجازی

3- هماهنگی درخصوص برگزاری همایش، مراسم، افتتاح پروژه

4- برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش آشنایی شهروندان با فرهنگ ترافیک

هاجر صالحی- مسئول دبیرخانه و بایگانی

1- ارسال و  دریافت نامه ها از طریق اتوماسیون اداری ECE

2- ارسال فیزیک نامهها از طریق پست به سایر نهادهاو ارگان های دولتی

3- تایپ کلیه مکاتبات اداری و متفرقه اعم از جدول و متون ارجاع شده از سوی واحدهای داخلی

4- طبقه بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت گرفته

5- دریافت، ثبت، ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات اداری مکانیزه و غیرمکانیزه

6- و سایر امور محوله از جانب مدیرعامل سازمان                                  

مرضیه احسانی- کارشناس پیگیری

 - گردآوری آمارو اطلاعات سازمان1

2- تهیه جداول ،نمودارها،پرسشنامه ها و گزارشات لازم

3- تهیه و تنظیم دستور کارجلسات

4- تهیه و تنظیم و ابلاغ صورتجلسات