روح الله امینیسرپرست امور اداری

1- نظارت بر نحوه عملکرد اداری پرسنل

2- نظارت بر فرایند حضور و غیاب پرسنل سازمان

3- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای خدمات رسان و رانندگان آژانس

4- انجام کلیه امور اداری سازمان با هماهنگی معاونت سازمان

5- انجام کلیه امور رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان

6- و سایر امور محوله از جانب مدیرعامل سازمان

 

ربابه کشتکار ایلانی متصدی پیگیری مراجعات مردمی

1- ثبت، پیگیری ، گزارش و پاسخگویی شکایات مردمی

2- ثبت، پیگیری گزارشات سامانه 137

3- ثبت ورود و خروج پرسنل و پیگیری موضوعات اداری تعیین شده

4-  و سایر امور محوله از جانب مسئول مربوطه

 

فاطمه اسکندری- خدمات

1- انجام امور تنظیف دفاتر و محوطه سازمان

2- ارائه سرویس پذیرایی پرسنل و جلسات اداری

3- انجام وظایف محوله توسط مسئول مربوطه